BUAH HATI KU DI TIPTOP

PERMATA HATI KU DI TIPTOP YA ALLAH TETAPKANLAH HATI KAMI KEPADA AGAMAMU.... MUDAHKANLAH HATI KAMI MENERIMA ILMU MU,..TABAHKAN PERJUANGAN KAMI...BANTULAH KAMI MENCAPAI IMPIAN KEPUTUSAN STPM YANG CEMERLANG ..HANYA KEPADA MU SAHAJALAH TEMPAT KAMI MEMOHON..AMIN YAA RABBILAALLAMIN.....

HAKISAN PANTAI DAN LANGKAH KEJURETERAAN MENGATASINYATNTI
Menyedari kejadian hakisan pantai yang semakin meningkat dan mengancam penduduk pinggir laut serta mengakibatkan kerugian sepanj ang garis pant ai, Keraj aan t elah menj alankan Kaj ian Hakisan Pinggir Laut Kebangsaan dari bulan November 1984 hingga bulan J anuar i 1986 dan hasil kaj ian ini menunj ukkan bahawa dar ipada 4,809 kilomet er garis pant ai negara, kira-kira 29% at au 1,380 kilomet er mengalami hakisan. Untuk menangani masalah ini, Kerajaan telah menubuhkan Pusat Kej urut eraan Pinggir Laut dalam Jabat an Pengairan dan Saliran (JPS) pada t ahun 1987 unt uk melaksanakan rancangan kawalan hakisan pinggir laut di selur uh negar a.

Gar is pinggir laut Malaysia adalah ber aneka dar ipada t eluk berpemandangan indah yang diapit oleh tanjung tinggi berbatu sehinggalah tanah pamah lumpur cetek yang menyempadani hutan bakau. Di pant ai t imur Semenanj ung Malaysia, hasil enapan yang t inggi daripada luahan sungai dan persekitaran ombak yang lebih kuat mewuj udkan lat ar unt uk garis pinggir laut t eluk berpasir berbent uk cangkuk. Sement ar a di pant ai bar at , iklim ombak Selat Melaka yang seder hana membent uk pant ai lumpur yang luas dan hut an pinggir laut yang kaya dengan biodiver sit i. Bent uk-bent uk yang ser upa mencir ikan pant ai-pant ai di Sar awak dan Sabah walaupun kawasan ber pasir t er t ent u adalah sangat r at a. Bahan-bahan pant ai t er masuklah campur an pasir , kelodak, malah kulit ker ang dengan t ompokan ker ikil dan singkapan bat uan di sana sini.

2.0 Akt ivit i Pembaikan Muara Sungai Terdapat lebih daripada 150 muara di Malaysia dan kebanyakannya menghadapi masalah pengelodakan, yang mengur angkan kedalaman air untuk lalu lintas perikanan dan memberi kesan negatif kepada pembangunan indust ri perikanan. Keraj aan t elah menj alankan Kaj ian Muar a Kebangsaan pada t ahun 1994 dan hasil kaj ian menunj ukkan 35 muar a dihadapi pengelodakan yang kr it ikal. Pelan induk yang dibent uk menyar ankan supaya ker j a pembaikan dij alankan dalam masa 10 t ahun dan melibat kan kos ber j umlah RM 330 j ut a. Ber dasar kan pelan induk, program pembaikan muara sungai diluluskan di bawah Rancangan Malaysia Ketujuh untuk melaksanakan pengorekan dan pembinaan st rukt ur pembaikan.

3.0 Akt ivit i Pengurusan Zon Pinggir Laut Kaj ian Hakisan Pinggir Laut Kebangsaan t elah disiapkan pada tahun 1986 dan dapatan kajian mendedahkan bahawa daripada sej umlah 4,809 kilomet er garis pant ai negara, kira-kira 29% at au 1,380 kilometer mengalami masalah hakisan. IUntuk menangani masalah ini, Ker aj aan t elah menubuhkan Pusat Teknikal Kej ur ut er aan Pinggir Laut di dalam J abat an Pengair an dan Salir an (J PS) pada t ahun 1987 unt uk melaksanakan r ancangan kawalan hakisan pinggir laut bagi selur uh negar a. Rancangan ini melibat kan dua st r at egi, iait u st r at egi jangka panjang dan juga jangka pendek. Strategi jangka pendek melibat kan pembinaan projek kawalan hakisan dan st rat egi jangka panjang melibat kan penambahbaikan pengurusan zon pinggir laut dalam .cara yang bersepadu supaya kej adian hakisan pinggir laut t idak akan ber t ambah. Rancangan ini dibent uk unt uk melaksanakan t indakan yang akan diambil di bawah st r at egi-st r at egi ini.

I ndeks Kerentanan Pinggir Laut Kebangsaan (NCVI ) Kajian I ndeks Kerent anan Pinggir Laut Kebangsaan (Nat ional Coast al Vulnerabilit y I ndex - NCVI ) diperlukan unt uk mengenal past i kawsan pinggir laut yang t erdedah disebabkan oleh kesan kenaikan aras laut. Hasil kajian akan digunakan untuk menyediakan I ndeks Kerentanan Pinggir Laut dengan aras dedahan zon pinggir bagi mengelakkan pembangunan di kawasan ini. Pada masa yang sama ia akan menj adi asas unt uk melaksanakan langkah-langkah per lindungan yang disebabkan oleh kenaikan aras laut . I ndeks ini akan menyediakan penunj uk t ent ang bagaimana r ent annya gar is pinggir laut kepada kesan kenaikan aras laut yang mendadak. Kerent anan t erhadap kesan ini merangkumi f akt or-f akt or biogeof izikal, ekonomi, dan keinst it usian dan sosiobudaya.

Pembangunan NCVI yang menyeluruh akan dijalankan secara berperingkat-peringkat. Fasa pertama kajian NCVI t elah siap pada bulan Disember 2007. I a meliput i dua (2) t apak r int is yakni Tg. Piai, Johor di Selatan, dan Pulau Langkawi, Kedah di ut ar a.Ber dasar kan r ekod pasang sur ut 20 t ahun di dua t apak r int is ini, kadar kenaikan ar as laut t empat an at au r elat if di kedua-dua t apak ini boleh dianggap lebih kecil daripada kadar purata sejagat-rendah sebanyak 2 – 3 mm/ t ahun (iait u SLR di Tg. Piai = 0.2 – 1.3 mm/ t hn; SLR di Langkawi = 0.5 – 1.0 mm/ t hn). Kenaikan ar as banj ir di kedua- dua t apak unt uk senar io SLR t empat an t idaklah t er lalu ket ar a t inggi.

1.0 Hakisan Pinggir Laut Ber dasar kan Kaj ian Hakisan Pinggir Laut Kebangsaan 1986, gar is pinggir laut Malaysia dikelaskan ke dalam t iga kat egor i hakisan dan ancaman t er hadap kemudahan ber asaskan pesisir yang sedia ada dengan nilai ekonomi besar dit akr if kan seper t i ber ikut :


Kat egori 1:Gar is pesisir yang pada masa ini ber ada dalam keadaan hakisan dan tempat kemudahan atau inf rastruktur berasaskan pesisir ber ada dalam bahaya ker unt uhan at au ker osakan langsung.

Kategori 2:Garis pesisir yang t erhakis pada kadar di mana hart a benda awam dan t anah per t anian yang ber nilai akan menj adi t er ancam dalam t empoh 5 hingga 10 t ahun melainkan t indakan pemulihan diambil;

Kategori 3:Garis pesisir yang belum dimaj ukan mengalami hakisan t et api dengan t iada akibat at au kerugian ekonomi yang kecil jika dibiar kan.

1.1 Punca Hakisan Punca hakisan adalah semula j adi dan j uga buat an manusia. Dalam keadaan semula j adi pant ai mengalami kit ar an dan pemendapan t et api dalam t empoh masa yang lama, pant ai dianggap st abil j ika kedudukan minnya kekal t idak ber ubah. Dalam kebanyakan kes, punca hakisan ialah akt ivit i buat an or ang yang mengakibat kan kesan langsung at au kesan sisa t erhadap kawasan dekat pesisir dan pant ai. Ant ara punca-punca hakisan disenar aikan di bawah ini:

a) Punca hakisan – semula j adi a. Ri but ut ama semasa ai r pasang b) Punca hakisan – buat an manusia
a. Pelabuhan
b. Mar inas
c. J r idge,
d. J ambat an,

et c 1.2 Langkah- langkah Tebat an Hakisan Pinggir Laut

a) Kej ur ut er aan Ker as i. Lapis Lindung ii. Benteng Hakisan iii. Pemecah Ombak iv. Blok Konkrit v. Tembok Penahan

b) Kej ur ut er aan Lembut
i. Penyuburan pantai
ii. Penanaman semula bakau
iii. Pemecah ombak geot ekst il isian endapan
iv. Modul Penyamaan Tekanan

2.0 Pelan Pengurusan Gar is Pesisir Ber sepadu (I SMP)

Program I SMP yang dijalankan oleh DI D disesuaikan mengikut pr insip I CZ M unt uk member i per hat ian kepada isu- isu ut ama dan masalah yang dihadapi oleh garis pesisir kit a. I a merupakan pendekat an ber sepadu yang mengambil kir a semua akt ivit i ber sekt or yang mempengaruhi kawasan pinggir laut
dan memberikan per t imbangan yang waj ar kepada isu ekonomi, sosial, alam sekit ar dan ekologi. Mat lamat nya adalah unt uk membina alat pengurusan yang mengharmonikan semua aktiviti di kawasan pinggir laut untuk menyokong set objekt if pengurusan yang lebih luas bagi kawasan pesisir .

2.1 Objektif I SMP

1 Penilaian dan pemilihan st rat egi pengurusan pembangunan pinggir laut supaya pembangunan di kawasan pinggir laut boleh dilaksanakan dalam car a yang mampan.

2 Penilaian dan pemilihan opsyen pertahanan untuk garis pinggir laut .

3 Perumusan Garis Panduan Khusus dan Dasar untuk Akt ivit i/ Cadangan Pembangunan di kawasan pinggir laut .

2.2 Penent uan Had Kawasan Gar is Pesisir Salah satu keputusan penting dalam melaksanakan I SMP adalah untuk menentukan had-had kawasan garis pesisir. Bidang pengurusan harus merangkumi semua sumber pinggir laut yang ber kepent ingan dan j uga mer angkumi semua pr oses pinggir laut . Had mungkin berbeza mengikut t empat , t et api sebagai panduan umum, ekor an had ar ah ke dar at dan arah laut yang ber ikut t elah dit erima pakai: -

1 Had arah ke darat adalah kira-kira 1 kilomet er dari garis pesisir (pada MHWS).

2 Had ar ah laut adalah kir a-kir a 3 kilomet er sekir anya pr oses pinggir laut memberikan kesan yang sedikit t erhadap garis pesisir.

2.3 Pembahagian Gar is Pesisir Ke Dalam Unit Pengur usan Sepanj ang gar is pesisir , cir i-cir i f izikal, cir i-cir i pinggir laut dan guna t anah amat lah berbeza-beza, menjadikannya agak sukar unt uk merumuskan garis panduan at au dasar yang bermakna. Unt uk mengat asi masalah ini gar is pesisir disubbahagikan ke dalam unit -unit kecil yang disebut unit pengurusan. Unit Pengurusan boleh ditakrif kan sebagai suat u j arak garis pesisir dengan ciri-ciri koheren dari segi pr oses pinggir laut semula j adi dan j uga guna t anah. Sat u ilust r asi unit pengur usan adalah seper t i yang dit unj ukkan di bawah.


2.4 St at us Hingga Kini Sehingga kini, J PS Malaysia t elah menyiapkan I SMP unt uk Pahang. Pahang telah melaksanakan I SMP dalam menguruskan zon pinggir laut seperti:

1. Pembangunan dalam zon pinggir laut . 2. Skim tebatan hakisan pinggir laut berdasarkan cadangan ISMP