BUAH HATI KU DI TIPTOP

PERMATA HATI KU DI TIPTOP YA ALLAH TETAPKANLAH HATI KAMI KEPADA AGAMAMU.... MUDAHKANLAH HATI KAMI MENERIMA ILMU MU,..TABAHKAN PERJUANGAN KAMI...BANTULAH KAMI MENCAPAI IMPIAN KEPUTUSAN STPM YANG CEMERLANG ..HANYA KEPADA MU SAHAJALAH TEMPAT KAMI MEMOHON..AMIN YAA RABBILAALLAMIN.....


MusicPlaylistRingtones
Create a MySpace Playlist at MixPod.com

Pengurusan Sungai


Sungai adalah mana-mana anak sungai semula jadi yang mengalir masuk ke dalam saluran di antara tebing (Ensiklopedia Britannica). Punca sebatang sungai mungkin dari sebuah tasik, mata air, atau gabungan beberapa sungai-sungai kecil yang dikenali sebagai hulu sungai. Dari hulu,sungai mengalir menuruni bukit, dan lazimnya berakhir di laut seperti di Gambarajah 1. Dalam beberapa kes sungai mungkin mengalir ke dalam tanah atau mengering sepenuhnya sebelum sampai ke badan air yang lain. Sungai adalah komponen kitaran air. Hujan mengalir masuk ke dalam sungai seterusnya ke dalam laut. Cabang-cabang sungai yang lebih kecil dikenali sebagai tributari. Kebiasaanya saluran yang besar dipanggil sungai,manakala saluran yang kecil dipanggil caruk, anak-anak sungai, rekahan, dan lain-lain. Walaubagaimanapun, tiada garispanduan / rujukan /peraturan bagi menentukan definasi sebenar sungai. Di Malaysia, selain sungai, terdapat pelbagai istilah yang merujuk kepada sungai; alor (Kelantan), carok (Kedah) , parit (Johor) , batang (Sarawak) dan terusan.

Secara umumnya, sungai-sungai di Malaysia bermula dari hujan, air sungai umumnya berpunca dari air larian permukaan, air bawah tanah yang mengalir semula ke dalam saluran sungai (semasa musim kemarau) dan pelepasan air dari takungan air semula jadi atau buatan , seperti tanah bencah, kolam atau tasik. Aliran sungai dari kawasan tinggi ke kawasan yang rendah menukarkan tenaga keupayaan air kepada tenaga kinetik. Apabila sungai mengalir ke kawasan tanah rendah, sungai akan berkelok dan berliku dengan menghakis tebing sungai.

Tasik ladam terjadi apabila aliran air sungai tidak melalui liku dan menjadikan saluran sungai lebih pendek. Jumlah enapan yang besar di dalam sesuatu aliran sungai akan membentuk delta yang kompleks di muara sungai

Definisi Sungai

Mana-mana sungai, anak sungai, caruk atau lain-lain aliran air semulajadi, dan apa-apa cawangan sungai, alur/delta atau lencongan buatan darinya. (Mengikut Kanun Tanah Negara 1965).Definisi Lembangan Sungai

Kawasan dari mana semua air larian permukaan mengalir melalui jaringan anak-anak sungai, sungai-sungai utama dan kemungkinan tasik dan berakhir ke laut melalui satu kuala, muara atau delta. (terjemahan dari EU Water framework Directive 2000).Peranan Sungai

Sungai berperanan sebagai sumber air, sebagai sumber makanan, untuk tujuan pengangkutan, sebagai benteng pertahanan dan juga sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan mesin/jentera (Janakuasa hidroelektrik). Sungai telah digunakan bagi aktiviti pelayaran semenjak beribu tahun yg lalu.

Pengangkutan Air menyediakan kemudahan pengangkutan yang paling murah dan masih diamalkan secara meluas di Negeri Sarawak dan Sabah. Di kawasan hutan, aktiviti pembalakan menggunakan sungai untuk menghanyutkan kayu balak dari hulu ke pusat pemprosesan selanjutnya. Kaedah semulajadi ini banyak membantu menjimatkan tenaga kerja dan kos pengangkutan. Sungai juga membekalkan sumber makanan sejak zaman pra sejarah. Ianyakaya dengan sumber hidupan yang lain seperti ikan udang, kerang dan ketam, secara tidak langsung sungai juga berperanan membekalkan air untuk aktiviti pertanian dan penternakan. Sungai dapat mengekalkan kitaran rantaian makanan secara semulajadi. Sungai merupakan sumber utama air bersih. Oleh yang demikian tidak hairanlah kebanyakan bandar-bandar utama dan pekan-pekan berkembang di persisir sungai. Malangnya, sungai telah dicemari dengan pembuangan sisa-sisa pelupusan serta kegiatan penggambilan pasir dan batu kelikir bagi tujuan pembinaan. Sungai seharusnya digunakan bukan sebagai tempat pembuangan sampah dan sisa pelupusan sebaliknya sungai dan persekitaran perlu dipelihara dan diperindahkan sebagai tempat rekreasi dan seterusnya dapat menjana pendapatan penduduk setempat melalui aktiviti pelancongan.

Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu (IRBM)

Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu adalah satu proses penyelarasan dalam pemuliharaan, pengurusan dan pembangunan sumber air, tanah dan sumber-sumber berkaitan merentasi semua sektor di dalam sesebuah lembangan sungai. IRBM bertujuan untuk memaksimumkan faedah sosial ekonomi bagi sumber air secara mapan dan pada masa yang sama memelihara atau mengembalikan semula ekosistem semulajadi sumber air. (Terjemahan :[1] GWP, 2002)

IRBM merupakan subset daripada IWRM dan merupakan kaedah atau pendekatan yang berkesan untuk mencapai objektif IWRM berasaskan Lembangan Sungai . Dengan kata lain,IRBM bermaksud lembangan sungai yang diurus sebagai satu entiti dan bukannya secara berasingan oleh pihak pengurusan yang berbeza dan tiada kerjasama. IRMB adalah persediaan untuk menyatupadukan dan menyelaras dasar, program dan amalan. IRBM mengetengahkan isu air dan isu yang berkaitan dengan air. IRBM memerlukan keupayaan professional yang lebih baik dan penambahbaikan/peningkatan dari segi kewangan, perundangan, pengurusan dan keupayaan politik.Prinsip Amalan Terbaik IRBM

Faktor-faktor Kejayaan Kritikal bagi Pengurusan Lembangan Sungai


Program Satu Negeri Satu Sungai


Program Satu Negeri Satu Sungai telah dilancarkan pada 2002 dengan objektif-objektif berikut :

• Untuk memastikan sungai bersih, hidup dan vibran dengan mencapai kualiti air kelas II menjelang 2015;

• Untuk menjadikan sungai dan persekitarannya sebagai kawasan rekreasi yang semulajadi;

• Untuk menjadikan sungai dan persekitarannya sebagai kawasan rekreasi yang semulajadi; dan

• Untuk mengekalkan nilai aset sungai.

Program ini merupakan perjanjian bersama Kerajaan Negeri dimana setiap negeri perlu memilih satu sungai yang tercemar untuk dipulihkan. Program pemulihan ini dillaksanakan dalam jangka masa 10 hingga 15 tahun melalui program-program jangka pendek berikut :

• Rangka kerja untuk program pemulihan di kawasan hulu sungai, pertengahan sungai dan di kawasan hilir sungai.

• Menghalang sampah daripada masuk kedalam sungai dangan pemasangan perangkap sampah di punca;

• Penguatkuasaan sepenuhnya Manual Saliran Mesra Alam (MSMA) oleh pihak berkuasa tempatan bagi semua pembangunan tanah;

• Penguatkuasaan Sistem Rawatan oleh pihak berkuasa tempatan seperti penggunaan ‘Food, Oil & Grease’ (FOG) and Gross Pollutant Trap (GPT) untuk gerai-gerai makanan, pasar dan aktiviti-aktiviti lain yang menyumbang kepada pencemaran sungai;

• Penempatan semula setinggan dan pemindahan ke tampat yang lebih sesuai bagi aktiviti-aktiviti di tepi sungai yang menyebabkan pencemaran;

• Mewartakan Sungai dan rizab sungai dan dijadikan sebagai zon riparian untuk pelbagai habitat bergantung kepada jenis gunatanah di sekitar sungai (seperti kawasan Bandar, luar Bandar dan kawasan tadahan air;

• Mempromosi dan menggalakkan sector swasta untuk mengamalkan Amalan Pengurusan Terbaik (BPMs) bagi semua jenis pembangunan seperti menyediakan “Pelan Pengawalan hakisan dan Kelodak “(ESCP) untuk mengawal hakisan dan kelodak; dan

• Memperketatkan syarat-syarat kelulusan dan penguatkuasaan undang-undang pengambilan pasir seperti keperluan mandatori bagi menyediakan perangkap lumpur untuk mengawal bahan kelodak terampai.

Strategi pelaksanaan utama adalah langkah pencegahan, langkah merawat serta pengurusan, dan beberapa jawatankuasai yang melibatkan semua pelanggan (stakeholders) telah ditubuhkan untuk mencapai visi sungai yang bersih.

Kemas Kini Terakhir ( Thursday, 01 April 2010 )

HAKISAN PANTAI DAN LANGKAH KEJURETERAAN MENGATASINYATNTI
Menyedari kejadian hakisan pantai yang semakin meningkat dan mengancam penduduk pinggir laut serta mengakibatkan kerugian sepanj ang garis pant ai, Keraj aan t elah menj alankan Kaj ian Hakisan Pinggir Laut Kebangsaan dari bulan November 1984 hingga bulan J anuar i 1986 dan hasil kaj ian ini menunj ukkan bahawa dar ipada 4,809 kilomet er garis pant ai negara, kira-kira 29% at au 1,380 kilomet er mengalami hakisan. Untuk menangani masalah ini, Kerajaan telah menubuhkan Pusat Kej urut eraan Pinggir Laut dalam Jabat an Pengairan dan Saliran (JPS) pada t ahun 1987 unt uk melaksanakan rancangan kawalan hakisan pinggir laut di selur uh negar a.

Gar is pinggir laut Malaysia adalah ber aneka dar ipada t eluk berpemandangan indah yang diapit oleh tanjung tinggi berbatu sehinggalah tanah pamah lumpur cetek yang menyempadani hutan bakau. Di pant ai t imur Semenanj ung Malaysia, hasil enapan yang t inggi daripada luahan sungai dan persekitaran ombak yang lebih kuat mewuj udkan lat ar unt uk garis pinggir laut t eluk berpasir berbent uk cangkuk. Sement ar a di pant ai bar at , iklim ombak Selat Melaka yang seder hana membent uk pant ai lumpur yang luas dan hut an pinggir laut yang kaya dengan biodiver sit i. Bent uk-bent uk yang ser upa mencir ikan pant ai-pant ai di Sar awak dan Sabah walaupun kawasan ber pasir t er t ent u adalah sangat r at a. Bahan-bahan pant ai t er masuklah campur an pasir , kelodak, malah kulit ker ang dengan t ompokan ker ikil dan singkapan bat uan di sana sini.

2.0 Akt ivit i Pembaikan Muara Sungai Terdapat lebih daripada 150 muara di Malaysia dan kebanyakannya menghadapi masalah pengelodakan, yang mengur angkan kedalaman air untuk lalu lintas perikanan dan memberi kesan negatif kepada pembangunan indust ri perikanan. Keraj aan t elah menj alankan Kaj ian Muar a Kebangsaan pada t ahun 1994 dan hasil kaj ian menunj ukkan 35 muar a dihadapi pengelodakan yang kr it ikal. Pelan induk yang dibent uk menyar ankan supaya ker j a pembaikan dij alankan dalam masa 10 t ahun dan melibat kan kos ber j umlah RM 330 j ut a. Ber dasar kan pelan induk, program pembaikan muara sungai diluluskan di bawah Rancangan Malaysia Ketujuh untuk melaksanakan pengorekan dan pembinaan st rukt ur pembaikan.

3.0 Akt ivit i Pengurusan Zon Pinggir Laut Kaj ian Hakisan Pinggir Laut Kebangsaan t elah disiapkan pada tahun 1986 dan dapatan kajian mendedahkan bahawa daripada sej umlah 4,809 kilomet er garis pant ai negara, kira-kira 29% at au 1,380 kilometer mengalami masalah hakisan. IUntuk menangani masalah ini, Ker aj aan t elah menubuhkan Pusat Teknikal Kej ur ut er aan Pinggir Laut di dalam J abat an Pengair an dan Salir an (J PS) pada t ahun 1987 unt uk melaksanakan r ancangan kawalan hakisan pinggir laut bagi selur uh negar a. Rancangan ini melibat kan dua st r at egi, iait u st r at egi jangka panjang dan juga jangka pendek. Strategi jangka pendek melibat kan pembinaan projek kawalan hakisan dan st rat egi jangka panjang melibat kan penambahbaikan pengurusan zon pinggir laut dalam .cara yang bersepadu supaya kej adian hakisan pinggir laut t idak akan ber t ambah. Rancangan ini dibent uk unt uk melaksanakan t indakan yang akan diambil di bawah st r at egi-st r at egi ini.

I ndeks Kerentanan Pinggir Laut Kebangsaan (NCVI ) Kajian I ndeks Kerent anan Pinggir Laut Kebangsaan (Nat ional Coast al Vulnerabilit y I ndex - NCVI ) diperlukan unt uk mengenal past i kawsan pinggir laut yang t erdedah disebabkan oleh kesan kenaikan aras laut. Hasil kajian akan digunakan untuk menyediakan I ndeks Kerentanan Pinggir Laut dengan aras dedahan zon pinggir bagi mengelakkan pembangunan di kawasan ini. Pada masa yang sama ia akan menj adi asas unt uk melaksanakan langkah-langkah per lindungan yang disebabkan oleh kenaikan aras laut . I ndeks ini akan menyediakan penunj uk t ent ang bagaimana r ent annya gar is pinggir laut kepada kesan kenaikan aras laut yang mendadak. Kerent anan t erhadap kesan ini merangkumi f akt or-f akt or biogeof izikal, ekonomi, dan keinst it usian dan sosiobudaya.

Pembangunan NCVI yang menyeluruh akan dijalankan secara berperingkat-peringkat. Fasa pertama kajian NCVI t elah siap pada bulan Disember 2007. I a meliput i dua (2) t apak r int is yakni Tg. Piai, Johor di Selatan, dan Pulau Langkawi, Kedah di ut ar a.Ber dasar kan r ekod pasang sur ut 20 t ahun di dua t apak r int is ini, kadar kenaikan ar as laut t empat an at au r elat if di kedua-dua t apak ini boleh dianggap lebih kecil daripada kadar purata sejagat-rendah sebanyak 2 – 3 mm/ t ahun (iait u SLR di Tg. Piai = 0.2 – 1.3 mm/ t hn; SLR di Langkawi = 0.5 – 1.0 mm/ t hn). Kenaikan ar as banj ir di kedua- dua t apak unt uk senar io SLR t empat an t idaklah t er lalu ket ar a t inggi.

1.0 Hakisan Pinggir Laut Ber dasar kan Kaj ian Hakisan Pinggir Laut Kebangsaan 1986, gar is pinggir laut Malaysia dikelaskan ke dalam t iga kat egor i hakisan dan ancaman t er hadap kemudahan ber asaskan pesisir yang sedia ada dengan nilai ekonomi besar dit akr if kan seper t i ber ikut :


Kat egori 1:Gar is pesisir yang pada masa ini ber ada dalam keadaan hakisan dan tempat kemudahan atau inf rastruktur berasaskan pesisir ber ada dalam bahaya ker unt uhan at au ker osakan langsung.

Kategori 2:Garis pesisir yang t erhakis pada kadar di mana hart a benda awam dan t anah per t anian yang ber nilai akan menj adi t er ancam dalam t empoh 5 hingga 10 t ahun melainkan t indakan pemulihan diambil;

Kategori 3:Garis pesisir yang belum dimaj ukan mengalami hakisan t et api dengan t iada akibat at au kerugian ekonomi yang kecil jika dibiar kan.

1.1 Punca Hakisan Punca hakisan adalah semula j adi dan j uga buat an manusia. Dalam keadaan semula j adi pant ai mengalami kit ar an dan pemendapan t et api dalam t empoh masa yang lama, pant ai dianggap st abil j ika kedudukan minnya kekal t idak ber ubah. Dalam kebanyakan kes, punca hakisan ialah akt ivit i buat an or ang yang mengakibat kan kesan langsung at au kesan sisa t erhadap kawasan dekat pesisir dan pant ai. Ant ara punca-punca hakisan disenar aikan di bawah ini:

a) Punca hakisan – semula j adi a. Ri but ut ama semasa ai r pasang b) Punca hakisan – buat an manusia
a. Pelabuhan
b. Mar inas
c. J r idge,
d. J ambat an,

et c 1.2 Langkah- langkah Tebat an Hakisan Pinggir Laut

a) Kej ur ut er aan Ker as i. Lapis Lindung ii. Benteng Hakisan iii. Pemecah Ombak iv. Blok Konkrit v. Tembok Penahan

b) Kej ur ut er aan Lembut
i. Penyuburan pantai
ii. Penanaman semula bakau
iii. Pemecah ombak geot ekst il isian endapan
iv. Modul Penyamaan Tekanan

2.0 Pelan Pengurusan Gar is Pesisir Ber sepadu (I SMP)

Program I SMP yang dijalankan oleh DI D disesuaikan mengikut pr insip I CZ M unt uk member i per hat ian kepada isu- isu ut ama dan masalah yang dihadapi oleh garis pesisir kit a. I a merupakan pendekat an ber sepadu yang mengambil kir a semua akt ivit i ber sekt or yang mempengaruhi kawasan pinggir laut
dan memberikan per t imbangan yang waj ar kepada isu ekonomi, sosial, alam sekit ar dan ekologi. Mat lamat nya adalah unt uk membina alat pengurusan yang mengharmonikan semua aktiviti di kawasan pinggir laut untuk menyokong set objekt if pengurusan yang lebih luas bagi kawasan pesisir .

2.1 Objektif I SMP

1 Penilaian dan pemilihan st rat egi pengurusan pembangunan pinggir laut supaya pembangunan di kawasan pinggir laut boleh dilaksanakan dalam car a yang mampan.

2 Penilaian dan pemilihan opsyen pertahanan untuk garis pinggir laut .

3 Perumusan Garis Panduan Khusus dan Dasar untuk Akt ivit i/ Cadangan Pembangunan di kawasan pinggir laut .

2.2 Penent uan Had Kawasan Gar is Pesisir Salah satu keputusan penting dalam melaksanakan I SMP adalah untuk menentukan had-had kawasan garis pesisir. Bidang pengurusan harus merangkumi semua sumber pinggir laut yang ber kepent ingan dan j uga mer angkumi semua pr oses pinggir laut . Had mungkin berbeza mengikut t empat , t et api sebagai panduan umum, ekor an had ar ah ke dar at dan arah laut yang ber ikut t elah dit erima pakai: -

1 Had arah ke darat adalah kira-kira 1 kilomet er dari garis pesisir (pada MHWS).

2 Had ar ah laut adalah kir a-kir a 3 kilomet er sekir anya pr oses pinggir laut memberikan kesan yang sedikit t erhadap garis pesisir.

2.3 Pembahagian Gar is Pesisir Ke Dalam Unit Pengur usan Sepanj ang gar is pesisir , cir i-cir i f izikal, cir i-cir i pinggir laut dan guna t anah amat lah berbeza-beza, menjadikannya agak sukar unt uk merumuskan garis panduan at au dasar yang bermakna. Unt uk mengat asi masalah ini gar is pesisir disubbahagikan ke dalam unit -unit kecil yang disebut unit pengurusan. Unit Pengurusan boleh ditakrif kan sebagai suat u j arak garis pesisir dengan ciri-ciri koheren dari segi pr oses pinggir laut semula j adi dan j uga guna t anah. Sat u ilust r asi unit pengur usan adalah seper t i yang dit unj ukkan di bawah.


2.4 St at us Hingga Kini Sehingga kini, J PS Malaysia t elah menyiapkan I SMP unt uk Pahang. Pahang telah melaksanakan I SMP dalam menguruskan zon pinggir laut seperti:

1. Pembangunan dalam zon pinggir laut . 2. Skim tebatan hakisan pinggir laut berdasarkan cadangan ISMP

MEKANISME KEGAGALAN CERUN


MEKANISME KEGAGALAN CERUN BY TNTI SMKTI 2010Jenis-Jenis Kegagalan
Cerun
•Terdapat pelbagai mekanisma pergerakan
cerun yang berlaku.
•Antara kriteria utamanya adalah
mengetahui punca dan bentuk runtuhan
pergerakan dalam tanah.
•Pergerakan tersebut mungkin berbentuk
runtuhan(f alls), gelinciran(sl ides) dan
aliran(f low)

Pergerakan Gelinciran
(Sliding)

Ia melibatkan pergerakan tanah
pada satah kegagalan yang
mengalami ricih yang tinggi.

Ia melibatkan pergerakan tanah
pada satah kegagalan yang
mengalami ricih yang tinggi.
1. Antara punca kegagalan gelinciran ini berlaku adalah kerana
terdapatnya keretakan pada permukaan asal.
1. Tanah yang runtuh kemudiannya akan bergerak hingga melebihi kaki cerun dan terkumpul pada kaki cerun

1. Kegagalan dalam bentuk ini biasanya terjadi pada tanah butiran halus. 2. Kegagalan jenis ini mempunyai garis
lengkung kegagalan yang melengkung ke atas
memberi kesan condong kepada jisim yang
bakal gelincir.

2. Ini menyebabkan tanah di bahagian atas
cerun menggelangsar menuruni permukaan
gelinciran.

3. Kegelinciran putaran mempunyai permukaan gelincir berbentuk bulat (circular), tidak bulat (non-circular ) dan cetek.Jenis Gelinciran Lurus / Peralihan (Bagi Tanah tak Jeleket)

1. Gray dan Leiser (1982) mengkategorikan permukaan tanah
yang mempunyai satah kegagalan yang bertindak selari
dengan lapisan tanah sebagai mengalami kegagalan dalam
bentuk gelinciran peralihan.

2. Kegagalannya adalah dipengaruhi oleh kehadiran stratum
bersebelahan yang mempunyai kekuatan yang jauh berbeza
antara satu sama lain dan stratum ini mempunyai
kedalaman yang cetek di bawah permukaan cerun.


1. Lazimnya, gelinciran peralihan wujud di kawasan cerun yang mempunyai tekstur tanah yang kasar dan berpasir.

3. Faktor: • Tanah di bahagian permukaan menjadi longgar akibat tindakan cuaca dan proses luluhawa. • Cerun yang homogenus dan mempunyai tanah bertekstur kasar dan berpasir. • Tanah yang lemah di permukaan cerun tetapi
tanah dasar cerun terdiri daripada stratum yang
kuat.
Jenis Gelinciran Majmuk
1. Gelinciran ini adalah gabungan antara gelinciran putaran dan peralihan.

2. dipengaruhi oleh kehadiran stratum bersebelahan yang mempunyai perbezaan kekuatan yang tinggi seperti gelinciran peralihan.

3. Namun gelinciran majmuk ini berbeza
memandangkan stratum yang terlibat mempunyai
kedalaman yang besar sehingga menyebabkan
kegagalan membentuk permukaan lengkuk dan
bersatah

Pergerakan Baji (Wedge)

1. terjadi apabila terdapat persilangan antara dua
permukaan satah ketakselanjaran dan mewujudkan
blok batuan yang berkeadaan ‘daylight’ pada muka
cerun.

2. maksud istilah ‘daylight’ ialah apabila titik
persilangan antara dua ketakselanjaran dapat
dilihat pada muka cerun.

3. Blok batuan yang berbentuk baji ini berpotensi untuk menggelincir mengikut garis persilangan antara dua satah ketakselanjaran.

Pergerakan Satah
1. kegagalan yang disebabkan oleh satu satah ketakselanjaran yang berkeadaan ‘daylight’ pada muka cerun.

2. Kegagalan jenis ini terjadi apabila
kecenderungan satah yang menggelincir
mestilah lebih besar daripada sudut geseran
satah.

3. terdapat dua kegagalan satah yang
dipertimbangkan iaitu kegagalan satah
berdasarkan graviti dalam keadaan kering
dan kegagalan satah berdasarkan graviti
dalam keadaan kehadiran air permukaan

Pergerakan Hakisan (Erosion)

1. hakisan mempunyai dua proses asas: •proses pelonggaran partikel-partikel tanah yang biasanya diakibatkan oleh impak titisan-titisan hujan. •proses pengangkutan partikel-partikel tanah.

2. Hakisan terbahagi kepada dua kumpulan iaitu hakisan geologikal dan hakisan terpecut (accelerated erosion).

3. Hakisan goelogikal ialah proses penghasilan tanah dan proses hakisan ini berada dalam keadaan keseimbangan.

4. Hakisan terpecut pula ialah proses hakisan yang biasanya terjadi akibat daripada aktiviti tindakan manusia.

Jenis Hakisan

1. Terdapat pelbagai jenis hakisan yang terjadi hasil
daripada mekanisma luar yang bertindak terhadap tanah
iaitu hakisan hentaman hujan, hakisan lapis, hakisan
alur dan gaung.

2. Butiran air hujan menghentam terus permukaan tanah atau menghentam lapisan air yang nipis yang terdapat diatas permukaan tanah.

3. Hentaman hujan akan memecahkan ketulan tanah dan menghasilkan butiran-butiran halus.

4. Butiran halus ini akan menutup rongga-rongga di
permukaan. Penutupan ini akan mengurangkan kadar
penyusupan air ke dalam tanah dan meninggikan kadar
air larian permukaan.

5. Kesan hentaman ini akan berkurang jika permukaan tanah dilindungi tumbuhan atau bahan lain.

1. Hakisan lapis adalah pemindahan sekata lapisan nipis tanah dari permukaan.

2. Peleraian butiran tanah dan aliran lapisan air dipermukaan menghasilkan hakisan lapis.

3. Hakisan ini mudah terjadi dikawasan yang tanah atasnya longgar dan lapisannya nipis manakala lapisan bawahnya padat.

4. Hakisan alur adalah hakisan yang menghasilkan lorong
atau parit yang nyata disepanjang laluan tumpuan air
larian permukaan.

5. Hakisan gaung menghasilkan lorong yang lebih besar
serta lebih dalam daripada yang dihasilkan oleh hakisan
alur.

6.Hakisan gaung adalah peringkat akhir perkembangan hakisan alur.

Pergerakan Aliran (Flow)

1. Kegagalan secara aliran lazimnya berlaku di Malaysia
dalam bentuk aliran lumpur (mudflow) yang mana
dikaitkan dengan kandungan air dalam sesuatu tanah
(earthflow).

2. Ianya akan berlaku apabila sesuatu bahan terpecah dan
bergerak tanpa tumpuan perpindahan pada sempadan
ricih.

3. Kejadian aliran akan berlaku dalam tanah yang berjelekit jika kandungan lembapan melebihi had cecair.

4. Bagi tanah yang berjelekit, pergerakan aliran boleh
berlaku walaupun kandungan lembapan tidak melebihi
had cecair.

Pergerakan Runtuhan (Fall/Toppling)

1. Pergerakan jenis ini biasa berlaku pada cerun yang sangat
curam. Kejatuhan merupakan keadaan apabila tanah
tertanggal terus dari cerun dan jatuh.

2. Kegagalan runtuhan melibatkan pusingan lapisan batu.

3. Dalam kes yang lain, runtuhan ini bermula dengan
pemisahan lapisan disebabkan oleh pergerakan mengikut
arah galian.

4. Pemisahan lapisan mungkin berlaku dengan cepat atau dalam jangka masa yang panjang.

5. Pemisahan yang cepat disebabkan oleh berat blok dan daya tekanan perbezaan ketinggian antara bukit dan lembah.

6.Pemisahan yang lambat pula kebiasaannya mempunyai hubungan dengan proses alam sekitar seperti pembekuan.