BUAH HATI KU DI TIPTOP

PERMATA HATI KU DI TIPTOP YA ALLAH TETAPKANLAH HATI KAMI KEPADA AGAMAMU.... MUDAHKANLAH HATI KAMI MENERIMA ILMU MU,..TABAHKAN PERJUANGAN KAMI...BANTULAH KAMI MENCAPAI IMPIAN KEPUTUSAN STPM YANG CEMERLANG ..HANYA KEPADA MU SAHAJALAH TEMPAT KAMI MEMOHON..AMIN YAA RABBILAALLAMIN.....

CONTOH KAJIAN

KAJIAN TINDAKAN /KES
SISTEM PENGANGKUTAN,PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI
DI BANDAR PERMAISURI,
SETIU,TERENGGANU
TAHUN 2010
( PRA-U ENAM BAWAH)
PENGKAJI:
SITI NORSHUHADA BINTI AWANG@JUSOH
6 UDM(2010)
PENYELIA:YM TUAN NORMADI TUAN ISMAIL

ATURCARA KAJIAN KES
DEDIKASI
PENGHARGAAN
ABSTRAK
ISI KANDUNGAN
PENGENALAN
BAB 1
1.0 PENDAHULUAN
1.1 OBJEKTIF KAJIAN
1.2 KENYATAAN MASALAH
1.3 SKOP KAJIAN
1.4 KEPENTINGAN KAJIAN

BAB 2

2.0 PENGENALAN
2.1 SISTEM PENGANGKUTAN , PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKAS DI TERENGGANU
2.2 SISTEM PENGANGKUTAN , PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI DI BANDAR PERMAISURI
2.3 KELPELBAGAIAN JENIS PENGANGKUTAN , PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI
2.4 KEPERLUAN SEMASA SISTEM PENGANKUTAN , PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI
2.5 FAKTOR KADAR PERMINTAAN
2.6 KRITERIA PENGANGKUTAN
2.6.1 MOTOSIKAL
2.6.2 KERETA PESENDIRIAN
2.6.3 KERETA SEWA
2.6.4 BAS HENTI-HENTI
2.6.5 BAS EKSPRESS
2.6.6 BOT
2.7 KRITERIA PERHUBUNGAN
2.7.2 JALAN RAYA
2.7.2 LAUT
2.7.3 SUNGAI
2.8 KRITERIA SISTEM TELEKOMUNIKASI
2.8.1 TELEFON/FAX
2.8.2 BROADBAND/STREAMXY


2.9 RANGKAIAN TELEKOMUNIKASI
2.9.1 3G
2.9.2 GPRS
2.8.3 TALIAN


BAB 3
KAJIAN KES

3.1 PENDAHULUAN
3.2 SISTEM PENGANGKUTAN ,PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNAKASI DI SETIU
3.3 PENGENALAN KAWASAN KAJIAN
3.3.1 DAERAH SETIU
3.3.2 INFO PENDUDUK
3.3.3 INFO AKTIVITI
3.4 KAEDAH KAJIAN
3.4.1 KAJI SELIDIK
3.4.2 TEMUDUGA
3.4.2 PENCERAPAN
3.4.3 DAPATAN DATA
BAB 4
KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN

4.1 PENDAHULUAN
4.2 SISTEM PENGANGKUTAN,PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNAKASI DI DAERAH SETIU TERENGGANU.
4.3 KEPUTUSAN DAN ANALISIS
4.3.1 PERMINTAAN DAN PENAWARAN PENGANGKUTAN DI SETIU
4.3.2 PERMINTAAN DAN PENAWARAN PERHUBUNGAN DI SETIU
4.3.3 PERMINTAAN DAN PENAWARAN TELOKOMUNAKASI DI SETIU

KESIMPULAN DAN CADANGAN

SUMBER RUJUKAN

SENARAI JADUAL

SENARAI RAJAH

SENARAI SIMBOL

SENARAI LAMPIRAN